neo's FotoPage

By: neo tiptap

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Sunday, 30-Apr-2006 21:55 Email | Share | | Bookmark
Jozam

The Hand God
Blackened
The Man Who Sold The World
جذام
حواس به زودی رخت برمی بندند زندگی ديگرنخواهد پاييد. مرگ٫ که چه غريب است
گذشته ای که هيچ کس را توان تغييرش نيست آنچه که تورا يارای پيشگوی اش نيست..
اين پرسش است که چندگاهی ديگردرسرای وجود به سرخواهی برد . اجسادی که بر
زمين می ريزند خونی که درهوا می پراکند قربانيانی که با درد و رنج ازپا افتاده ند...
مرگی که هيچگاه منصفانه نيست زمانی بود که زندگی خودم دردستان خودم بود اکنون
نظاره می کنم که ماشينی برسرنوشت من احاطه دارد اکنون به زندگی ام پايان ده هر
چند بسيارديراست مرگ وزندگی چه راحت گرفته می شود درست يا غلط تصميم با
چه کسی است؟ تظاهرواژه ايست که تو نمايانگرآنی وجود تو برزمين چيزيست که از
آن بيزارم به قيمت وجود ديگران گذران می کنی هرسخنت دروغی بيش نيست .....
دروغ ها که درست دربرابرچشمانتان قراردارد بازتاب اشتباهات است تا انتها ازپذيرفتن
نقشتان درمرگ يک زندگی سر بازخواهيد زد. آسيب پذيربراثراعتماد زندگی همچون
هزارتوی ازموانع است که توسط مردمانی با چهره های مخفی رخ می نماياند محدودگر
گذرگاههای انديشه‌. آيا اينها نمونه های سيری قهقرايی نيستند. پيشرفت نابهنجاريک گونه
حيات. چشمانتان را ببنديد وخود را عاری تصورکنيد ازآنچه که بديهی می پنداريم هر
گاه که چشم می گشايی... استادی در هنرگمراه کردن که تشديدگراعتياد بيمارگون توست
اين تصوری افراط کاراست که پوسته خالی ات را به بردگی کشانده . تو تنها ازديد خود
می نگری ونه ديگری هرسخنت پرازتمسخراست مردم را با دانش نا پيدای خود به
صليب می کشی . به چه شکل زمان آغازشد ؟ دگرگونی که پديد آمد ازتشخيص خارج
بود زخم های سربازکرده اند که منزلت معصوميت ما را نمايان می کنند خلسه ای که نه
خريدنی است نه فروختنی. گناه کارتا اثبات بی گناهی ما روح وسرنوشت شما را محکوم
می کنيم برای منطق واستدلال هم وقتی نداريم ...درون کوه بلورين پليدی شکل می گيرد
درون کوه بلورين ده فرمان ازنوحيات می يا بند :
عذاب... خشم... گناه... رنج... درد... سختی... تحمل... اميد... زندگی... مرگ....[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net